Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (N.N.-107/2007 od 03. Listopada 2007. godine) trgovačko društvo FRANKLIN NEKRETNINE d.o.o. donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1.  OPĆE ODREDBE
Posrednik u prometu nekretninama je FRANKLIN NEKRETNINE d.o.o. za promet nekretnina Trakošćanska 15, 10000 Zagreb, trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
Općim uvjetima poslovanja ureduje se poslovni odnos između trgovačkog društva FRANKLIN NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Posrednik) i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

2. PONUDA NEKRETNINA
Ponuda nekretnina Posrednika temelji se na podacima koje je Posrednik zaprimio pismenim ili usmenim putem te je uvjetovana potvrdom. Posrednik zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma). Ponude i obavijesti Posrednika, primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećim osobama. Posrednik zadržava pravo sklapanja ugovora o posredovanju sa kupcima, najmoprimcima i zakupodavcima nekretnina (Trećim osobama).

3. OBVEZE POSREDNIKA
1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku;
2. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla;
3. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine i upozoriti ga na nedostatke nekretnine;
4. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neurednim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih osoba na nekretninu; pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevinske ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu; okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima;
5. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi Posrednik, te omogućiti pregled nekretnina;
6. Čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
7. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
8. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
9. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora); i kod primopredaje nekretnine;
10. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
11. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
– neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
– organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
– Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

4. OBVEZE KLIJENTA (NALOGODAVCA)
1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom, u pisanom obliku;
2. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
3. Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
4. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine;
5. Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podatcima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
6. Nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;
7. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
8. Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini;
9. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

5. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom Predugovora (ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje Posredniku u trenutku potpisa Predugovora (ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) dviju ugovornih strana. Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se po cjeniku Posrednika:
Prodaja nekretnine:
  • 3 – 5% + PDV, ali ne manje od 1000 EUR
Kupnja nekretnine:
  • 2 – 4% + PDV, ali ne manje od 1000 EUR
Iznajmljivanje nekretnine ili davanje u zakup iste (provizija za najmodavca, zakupodavca)
  • 1 mjesečna najamnina za najam ili zakup + PDV u trajanju do 36 mjeseci
  • 2 mjesečne najamnine za najam ili zakup + PDV u trajanju dužem od 36 mjeseci
Unajmljivanje i zakup nekretnine (Provizija za najmoprimca/zakupoprimca)
  • 1 mjesečna najamnina za najam ili zakup + PDV u trajanju do 36 mjeseci
  • 2 mjesečne najamnine za najam ili zakup + PDV u trajanju dužem od 36 mjeseci
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca dovelo u vezu.

6. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati ni jednog drugog posrednika (isključivo posredovanje).
Isključivo posredovanje je obveza koja mora biti ugovorena posebnim ugovorom o posredovanju.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice takvog ugovora.

7. PRESTANAK UGOVORA
Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove. Posrednik i Nalogodavac su suglasni da se istekom ugovorenog roka Ugovor ponovo produžuje na isti vremenski rok, ukoliko jedna od ugovornih strana prethodno pismeno ne otkaže Ugovor. Otkazni rok traje 30 dana. Ako u roku 12 mjeseci od prestanka sklopljenog ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

8. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA
Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

FRANKLIN NEKRETNINE d.o.o.
Kristijan Mikuš, direktor